Sprzedającym jest
Czajniczek sklep z herbatą i kawą Marta Jakubowska siedzibą w Walkowicach 37, 64-700 Czarnków. Zarejestrowana pod numerem NIP: 6070048328, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedającym jest Czajniczek sklep z herbatą i kawą Marta Jakubowska dostępny pod adresem www.czajniczek.sklep.pl, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 6070048328
zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: 786-117-267 oraz 509-590-905
korzystając z adresu poczty elektronicznej: czajniczek.sklep@gmail.com

 

§ 1 Definije

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).


3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.


4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.


5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.


6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.


7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy
Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).


8. Sklep Internetowy www.czajniczek.sklep.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czajniczek.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.


9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.czajniczek.sklep.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie 
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.czajniczek.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym pod adresem www.czajniczek.sklep.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie zdjęcia produktów oferowanych przez firmę Czajniczek sklep z herbatą i kawą Marta Jakubowska zamieszczone na stronie www.czajniczek.sklep.pl są własnością firmy i nie zostały skopiowanie z innych stron www.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.czajniczek.sklep.pl
są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe
w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące
z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.


3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „przedpłata”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).


4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). 


2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (DotPay) lub przelewem na konto bankowe sklepu.


3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7. Prawo odstąpienia od umowy  


Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Kupujący może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres Walkowice 37, 64-700 Czarnków lub mailowo na adres czajniczek.sklep@gmail.com Wzór oświadczenia znajduje się …../link aktywny/  Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:  ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;  dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;  nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Kupującego;  prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.  Kupujący ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zakupione towary należy zwrócić na adres Walkowice 37, 64-700 Czarnków.  Zwrot Towarów następuje na koszt Kupującego.  Usługodawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Kupującemu także Koszty Realizacji Zamówienia.  Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w § 7 ust. 7 powyższego regulaminu, do chwili dokonania przez Kupującemu zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia potwierdzenia, że Towary te odesłał.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).    

§8. Procedura reklamacji  


1. Kupujący przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy.  
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres Usługodawcy.  
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć na adres Usługodawcy wraz z dowodem zakupu.  
4. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Usługodawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towaru.  
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Kupującego.  
6. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący  zostanie poinformowany przez Usługodawcę listownie, emailem lub telefonicznie.  
7. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Kupującego informacji o sposobie załatwienia reklamacji.  
8. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia.  

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.


2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 


4. Data opublikowania regulaminu 01.06.2017.r.